موضع دفاعی ما، آرزوی آن‌هاست. قاضی‌پور از ما نیست/ روزبه سعادتی

پروژه ای برای پلید سازی ما

عده‌ای دمدمی‌تحلیل، شدیدا علاقمندند که انتخاب امثال قاضی‌پور را در بستری جدا از انتخابات سراسری و رویکردهای “اصلاح‌طلبان اسمی” و “اصول‌گرایان” تحلیل نمایند.

روزبه سعادتی
روزبه سعادتی تحلیلگر اجتماعی

برای اینان، بولد کردن انتخاب قاضی‌پور دو کارکرد اساسی دارد؛ یک آن که سعی دارند در افکار عمومی، ملی‌گرایی ترک را حامی وی جلوه‌ دهند؛ با این کار می‌خواهند بخشی از فضاحت این شخص و تحجر جریانی که منتسب به آن است را با گفتمان هویت‌طلبی تقسیم‌ نمایند و در نظر افکار عمومی، ملی‌گرایی ترک را واپس‌گرا و متحجر جلوه دهند. دو آن که، این پروژه‌ی پلید‌سازی گفتمانی، طرف دعوای دیگری نیز می‌طلبد؛ طرفی که ادعای تقابل با این واپس‌گرایی را بکند؛ قاضی‌پور بهانه‌ایست برای تخطئه‌ی ملی‌گرایی ترک و تبلیغ اصلاح‌طلبی مرکز‌گرا. این بی‌مایگی را بایست در نطفه خشکاند؛ موضع دفاعی ما، آرزوی آن‌هاست. قاضی‌پور از ما نیست. او ثمره‌ی سازوکار انتخاباتی است که “اصلاح‌طلبی اسمی” و “اصول‌گرایی”، ماههاست گلوی خود را برای افزایش مشارکت آن پاره می‌کنند. نگذارید همانانی که در در کنار قاضیان شرع‌ و عناصر ضد زن و مستبدان ایستادند، با زیرکی، بی‌مایگی‌شان را و واپس‌گرایی‌شان را، در قالب ملی‌گرایی ما عرضه کنند. تفکیک انتخابات اورمیه از فضای کلی و متعاقبا حواله‌ی ما به جبهه‌ی پلیدی خواست آنهاست. این اسامی بایستی در یک بسته تحلیل شوند؛ دری‌نجف آبادی، رفسنجانی، ری‌شهری، جنتی، مطهری، قاضی‌پور، پزشکیان و …

By